विशेष बचत

deposit

ब्याजदर ५.००% मा  दैनिक न्यूनतम बाकी

न्यूनतम ब्यालेन्स Rs १००.००

रुपैया २००,०००.०० एक समय को लागि फिर्ता सीमा तय छ

आर्थिक वर्ष को त्रैमासिक आधार

विशेष बचत खाता नाबालिग, वृद्ध (माथि ६० वर्ष), बाधा र स्वलीन मान्छे को लागि केन्द्रित छ। द्वितीय। ब्याज दर @ प्रतिवर्ष ५% मा दैनिक ब्यालेन्स निश्चित छ र अनुकूल चासो वित्तीय वर्ष त्रैमासिक आधारमा भुक्तानी गरिनेछ। चिन्तित खाता लागि आवश्यक न्यूनतम ब्यालेन्स तर जाँच पुस्तक रुपैया भन्दा बढी रकम भएको मा मुद्दा हुनेछ रुपैया १००.०० छ। एक समय को लागि सीमित निकासी रुपैया २००,०००.०० सुअवसर पाउनुभएको छ तर मा तय छ पूर्व एक दिन पहिले जानकारी दिनुभएको छ।

 • विशेष बचत खाता नाबालिग, वृद्ध (माथि ६० वर्ष), बाधा र स्वलीन मान्छे को लागि केन्द्रित छ।
 • ब्याज दर @ प्रतिवर्ष ५% मा दैनिक ब्यालेन्स निश्चित छ र अनुकूल चासो वित्तीय वर्ष त्रैमासिक आधारमा भुक्तानी गरिनेछ।
 • सम्बन्धित खाताकाे लागि आवश्यक न्यूनतम ब्यालेन्स रुपैया १००.००  छ तर जाँच पुस्तकबाट २०००.०० रुपैया भन्दा बढी रकम  मात्र भुक्तान हुनेछ ।
 • एक समय को लागि सीमित निकासी रुपैया २००,०००.०० सुअवसर पाउनुभएको छ तर मा तय छ पूर्व एक दिन पहिले जानकारी दिनुभएको छ।
 • विशेष बचत खाता नाबालिग, वृद्ध (माथि ६० वर्ष), बाधा र स्वलीन मान्छे को लागि केन्द्रित छ।
 • ब्याज दर @ प्रतिवर्ष ५% मा दैनिक ब्यालेन्स निश्चित छ र अनुकूल चासो वित्तीय वर्ष त्रैमासिक आधारमा भुक्तानी गरिनेछ।
 • सम्बन्धित खाताकाे लागि आवश्यक न्यूनतम ब्यालेन्स रुपैया १००.००  छ तर जाँच पुस्तकबाट २०००.०० रुपैया भन्दा बढी रकम  मात्र भुक्तान हुनेछ ।
 • एक समय को लागि सीमित निकासी रुपैया २००,०००.०० सुअवसर पाउनुभएको छ तर मा तय छ पूर्व एक दिन पहिले जानकारी दिनुभएको छ।
 • खाता होल्डर को नागरिकता प्रतिलिपि।
 • खाता होल्डर को 3 पीपी आकार फोटो।
 • उम्मेदवार को नागरिकता प्रतिलिपि।
 • विद्युत बिल, टेलिफोन बिल, भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र कुनै पनि एक प्रतिलिपि।
 • सदस्यता शुल्क रु १००.००  , शेयर राजधानी रुपैया १००.००  रकम आवश्यक छ।

सम्बन्धित